Крымская весна

Мальземелер

2014 сенеси «Мальземелер» болюгининъ темелини, Къырым баарининъ иштиракчилери сырасында олгъан къырымлыларнынъ озьлери, о вакъытнынъ адиселери боюнджа япкъан фотолары тешкиль этти. Бу вакъыттан берли, болюкнинъ коллекциясы, джумхуриетимизнинъ инкишаф ёлуны косьтерген фото ве видеоларнен толдурыла. Оларда янъы инфроструктура объектлерининъ пейда олмасы ве регионымызнынъ эр бир сакинине аит мусбет денъишмелерини корьмеге мумкюн.

2014-2020 © Къырым баари.
Бутюн акъ-укъукълар имае алтында
Сайт Къырым Джумхуриети Ички сиясет, малюмат ве алякъа
Назирлиги тешеббюсинен яратылды.