Крымская весна

Тедбирлер

Бу къысымда, сиз Къырым баарининъ учундиси йылденюмини къайд этмек ичюн планлаштырылгъан ве багъышлангъан тедбирлер акъкъында толу малюмат тапабилирсинъиз. Айны заманда мында Къырым баарине багъышлангъан ве энди кечирильген тедбирлер акъкъында да малюмат бар. Бу саифе мунтазам суретте янъартыла.

2014-2017 © Къырым баари.
Бутюн акъ-укъукълар имае алтында
Сайт Къырым Джумхуриети Ички сиясет, малюмат ве алякъа
Назирлиги тешеббюсинен яратылды.

Анонс
13.03.2017
Симферопольде «Къырым баари» футбол турнири кечириледжек.

13 - 16 март 2017 сенеси Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри Русие Федерациясынен бирлешкенининъ учюнджи йылденюмине багъышлангъан «Къырым баари» футбол ярышлары кечириледжек. Турнирде иштирак этеджек такъымлар: • Къырым Джумхуриети ве Севастополь ш. – Къырым джыйма такъымы • Дженюбий феде...
13 - 16 март 2017 сенеси Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри Русие Федерациясынен бирлешкенининъ учюнджи йылденюмине багъышлангъан «Къырым баари» футбол ярышлары кечириледжек. Турнирде иштирак этеджек такъымлар: • Къырым Джумхуриети ве Севастополь ш. – Къырым джыйма такъымы • Дженюбий федераль округи – ФК «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)  • Шималий Кавказ федераль округи – ШКФО Джыйма такъымы • Сибирь федераль округи - ФК «Зенит» (Иркутск) . Турнир къаиделерине коре, ярыш эки этапта кечеджек. Биринджи этапта, учюнджи ер ичюн ярышаджакъ ве турнир финалында ойнаджакъ такъымларны бельгилемек ичюн бир оюн тешкиль этиледжек. Экинджи этапта исе, 3-нджи ер ичюн матчында, турнирнинъ биринджи оюнларында юткъузгъан такъымлар иштирак этеджеклер ве финал оюнда биринджи матчларда гъалебе къазангъанлар корюшеджек. Эсас вакъытта ютукъсыз нетидже олгъаны такъдирде - пенальти тайин этиле. Турнир къаиделерине коре, жеребьевка нетиджесинде эки такъым иштиракчи бельгиленди. Бойлеликнен, базарэртеси куню, 13 мартта: Къырым Джыйма такъымы - «Ростсельмаш» (матч Севастопольде «СОК» стадионында кечеджек, матч саат 15-те башлана) ве ШКФО Джыйма такъымы - «Зенит» такъымы ( матч Симферопольде «Фиолент» стадионында саат 15-те башланаджакъ). 16 март куню учюнджи ер ичюн ве финал оюнлары отькериледжек. Учюнджи ер ичюн матч Севастопольде «СОК» стадионында кечеджек ( саат 11-де башланаджакъ), финал исе Симферопольде Къ.Дж. Джыйма командаларыны азырлагъан спорт меркези («Локомотив» стадионы) футбол мейданында отькериледжек, саат 14-те башлана. Финал матчындан сонъра гъалебе къазангъан оюнджыларнынъ мукяфатлав мерасими оладжакъ. Бу мерасимде Къырым Джумхуриети спорт назири Елизавета Кожичева иштирак этеджек
Симферопольде «Къырым баари» футбол турнири кечириледжек. Симферопольде «Къырым баари» киокусинкай боюнджа Джумхуриет турнири кечирильди.

Симферопольде, «Къырым баари» Ачыкъ Джумхуриет турнири  киокусинкай боюнджа йигитлер, къызлар ве генчлер арасында «ката» ве «кумитэ»  болюгинде ве Къырым  Джумхуриет кубогы къадынлар ве эркеклер арасында «кумите» ве «ката» болюгинде олып кечти.
Симферопольде, «Къырым баари» Ачыкъ Джумхуриет турнири  киокусинкай боюнджа йигитлер, къызлар ве генчлер арасында «ката» ве «кумитэ»  болюгинде ве Къырым  Джумхуриет кубогы къадынлар ве эркеклер арасында «кумите» ве «ката» болюгинде олып кечти. DSC_0938(3) Ярышлар Симферополь, Евпатория, Алушта, Партенит, Ялта, Эски Къырым, Феодосия, Джанкой, Угловое кою «Бахчисарай районы», Николаевка ве Гвардейское къасабалары «Симферополь районы», Севастополь, Краснодар виляети ве Москвадан  150-ден зияде спортчы топлады. Къырым Джумхуриети спорт назир муавини Виталий Романов ярыш ачылувы мерасиминде иштиракчилерни «Къырым баари»нинъ учюнджи  йылденюминен хайырлады ве оларгъа мувафакъиетлер тиледи. DSC_0599(6) Тедбирде Къырым Джумхуриетининъ шеэр Шурасы депутаты, «Къырым Джумхуриети Киокушин Каратэ бирлиги» федерациясынынъ мухтерем президенти Валерий Аксенов, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары Сергей Тарасов ве Наталья Лантух, Умумрусие джемаат тешкиляты «Русие Киокушин каратэ бирлиги»нинъ президенты Александр Крамышев, Русиенинъ Кекусинкан каратэ-до федерациянынъ вице-президенты Александр Попов, Къырым Джумхуриет Ассоциациянынъ президенты Владимир  Цыпулин иштирак эттилер. DSC_0943
Джумхуриетте «Къырым баари» футбол турнирининъ биринджи матчлары кечти.

13 март куню Къырымда «Къырым баари» футбол турнирнинъ биринджи девир матчларында, Къырым джыйма такъымы, Шималий-Кавказ федераль округи, Ростов-на-Дону шеэринден  ФК «Ростсельмаш», Иркутсктан ФК «Зенит» такъымлары иштирак эттилер. Турнир иштиракчилерини Къырым Джумхуриетининъ спорт назири Елизавета...
13 март куню Къырымда «Къырым баари» футбол турнирнинъ биринджи девир матчларында, Къырым джыйма такъымы, Шималий-Кавказ федераль округи, Ростов-на-Дону шеэринден  ФК «Ростсельмаш», Иркутсктан ФК «Зенит» такъымлары иштирак эттилер. Турнир иштиракчилерини Къырым Джумхуриетининъ спорт назири Елизавета Кожичева  селямлады ве  Къырымда футбол спорт инкишафында  энъ муим енелишлерден бири олгъаныны къайд этти. dsc00008(1) «Энъ якъын вакъытта  2017-2018 сенелери Къырымда футбол инкишафынынъ стратегиясы тасдикъ этиледжек, бу исе илян этильген тедбирлерни омюрге кечирмек ичюн федерал ве ерли бюджеттен пара алмакъ имкяныны ярата, айны заманда ярымаданынъ бутюн регионларында футболгъа аит олгъан муэссиселернинъ вазиетини яхшылаштырмагъа имкян береджек. Къырымда футбол инкишафы ичюн 1 миллион авро айырылмасы – бизим турнир арфесинде УЕФА- нен япылгъан анълашма буюк сиясий гъалебе  олды. Бу исе бизим спортчылар ичюн джиддий имкянлар олгъаныны косьтере»,- деп къайд этти назирлик елбашчысы. Елизавета Кожичева келеджекте бу турнир аньаневий олур эм де даа да чокъ такъымларны джельп этеджегине  умют эткенини айтты. Sk_Rsm_10 Биринджи матч нетиджелерине коре, Къырым джыйма такъымы Ростов-на-Дону шеэринден кельген «Ростсельмаш» такъымынен кечкен матчта 5: 0 эсабынен гъалебе къазанды, Иркутск шеэринден кельген «Зенит»  такъымы исе Шималий-Кавказ федераль округи джыйма такъымыны 1:0 эсабынен гъалебе къазанды Бойлеликнен, 16 март куню Симферопольде кечеджек финал матчында  КъДж. Джыйма командалары азырлагъан спорт меркези  («Локомотив» стадионы)нда Къырым джыйма такъымы Иркутск шеэринден кельген «Зенит» такъымынен ойнаджакъ. Учюнджи ер ичюн исе «Ростсельмаш» ве Шималий-Кавказ федераль округи джыйма такъымы   ярышаджакълар. Бу корюшюв 16 март куню Севастопольде кечеджек. Sk_Rsm_11
Анонс
14.03.2017
Къырым ве Русие гъайрыдан бирлешме Кунюне багъышлангъан бир сыра мерасимлер планлаштырылды.

Къырымда Умумкъырым референдум Куню « Эр заманын халкъ силялы къуветлери» абидесине чечек къоювы ве шеэрнинъ меркез сокъакъларындан «Незакетли инсанлар» абидесине тантаналы юрюшнен къайд этиледжек. 18 март куню Ленин мейданында буюк байрам концерты кечеджек. «Къырым баари» сайтында эр кес тедбирни...
Къырымда Умумкъырым референдум Куню « Эр заманын халкъ силялы къуветлери» абидесине чечек къоювы ве шеэрнинъ меркез сокъакъларындан «Незакетли инсанлар» абидесине тантаналы юрюшнен къайд этиледжек. 18 март куню Ленин мейданында буюк байрам концерты кечеджек. «Къырым баари» сайтында эр кес тедбирни джанлы яйында сейир этер. Бундан да гъайры, Ички сиясет, малюмат ве алякъа назирлиги тешеббюсинен ве Къырым Джумхуриет Медениет назирлиги ярдымынен Ленин мейданында 15-25 мартта «Къырымнынъ девлетчилик тарихи» мевзусында серги кечирмек планлаштырыла. Байрам тедбирлери Къырымнынъ бутюн муниципаль муэссиселеринде кечеджек. 18 мартта Феодосияда Къырым баари йылденюмине багъышлангъан ватанпервер автоайдавы отькериледжек. Ялта ялысында- Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан артист Ю.В.Сумбаевнинъ иджрасында ватангъа севги акъкъында йырлардан тешкиль этильген концерт оладжакъ.