Крымская весна

Тедбирлер

Бу къысымда, сиз Къырым баарининъ учундиси йылденюмини къайд этмек ичюн планлаштырылгъан ве багъышлангъан тедбирлер акъкъында толу малюмат тапабилирсинъиз. Айны заманда мында Къырым баарине багъышлангъан ве энди кечирильген тедбирлер акъкъында да малюмат бар. Бу саифе мунтазам суретте янъартыла.

2014-2017 © Къырым баари.
Бутюн акъ-укъукълар имае алтында
Сайт Къырым Джумхуриети Ички сиясет, малюмат ве алякъа
Назирлиги тешеббюсинен яратылды.

Анонс
13.03.2017
Симферопольде «Къырым баари» футбол турнири кечириледжек.

13 - 16 март 2017 сенеси Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри Русие Федерациясынен бирлешкенининъ учюнджи йылденюмине багъышлангъан «Къырым баари» футбол ярышлары кечириледжек. Турнирде иштирак этеджек такъымлар: • Къырым Джумхуриети ве Севастополь ш. – Къырым джыйма такъымы • Дженюбий феде...
13 - 16 март 2017 сенеси Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри Русие Федерациясынен бирлешкенининъ учюнджи йылденюмине багъышлангъан «Къырым баари» футбол ярышлары кечириледжек. Турнирде иштирак этеджек такъымлар: • Къырым Джумхуриети ве Севастополь ш. – Къырым джыйма такъымы • Дженюбий федераль округи – ФК «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)  • Шималий Кавказ федераль округи – ШКФО Джыйма такъымы • Сибирь федераль округи - ФК «Зенит» (Иркутск) . Турнир къаиделерине коре, ярыш эки этапта кечеджек. Биринджи этапта, учюнджи ер ичюн ярышаджакъ ве турнир финалында ойнаджакъ такъымларны бельгилемек ичюн бир оюн тешкиль этиледжек. Экинджи этапта исе, 3-нджи ер ичюн матчында, турнирнинъ биринджи оюнларында юткъузгъан такъымлар иштирак этеджеклер ве финал оюнда биринджи матчларда гъалебе къазангъанлар корюшеджек. Эсас вакъытта ютукъсыз нетидже олгъаны такъдирде - пенальти тайин этиле. Турнир къаиделерине коре, жеребьевка нетиджесинде эки такъым иштиракчи бельгиленди. Бойлеликнен, базарэртеси куню, 13 мартта: Къырым Джыйма такъымы - «Ростсельмаш» (матч Севастопольде «СОК» стадионында кечеджек, матч саат 15-те башлана) ве ШКФО Джыйма такъымы - «Зенит» такъымы ( матч Симферопольде «Фиолент» стадионында саат 15-те башланаджакъ). 16 март куню учюнджи ер ичюн ве финал оюнлары отькериледжек. Учюнджи ер ичюн матч Севастопольде «СОК» стадионында кечеджек ( саат 11-де башланаджакъ), финал исе Симферопольде Къ.Дж. Джыйма командаларыны азырлагъан спорт меркези («Локомотив» стадионы) футбол мейданында отькериледжек, саат 14-те башлана. Финал матчындан сонъра гъалебе къазангъан оюнджыларнынъ мукяфатлав мерасими оладжакъ. Бу мерасимде Къырым Джумхуриети спорт назири Елизавета Кожичева иштирак этеджек
Симферопольде «Къырым баари» футбол турнири кечириледжек. Симферопольде «Къырым баари» киокусинкай боюнджа Джумхуриет турнири кечирильди.

Симферопольде, «Къырым баари» Ачыкъ Джумхуриет турнири  киокусинкай боюнджа йигитлер, къызлар ве генчлер арасында «ката» ве «кумитэ»  болюгинде ве Къырым  Джумхуриет кубогы къадынлар ве эркеклер арасында «кумите» ве «ката» болюгинде олып кечти.
Симферопольде, «Къырым баари» Ачыкъ Джумхуриет турнири  киокусинкай боюнджа йигитлер, къызлар ве генчлер арасында «ката» ве «кумитэ»  болюгинде ве Къырым  Джумхуриет кубогы къадынлар ве эркеклер арасында «кумите» ве «ката» болюгинде олып кечти. DSC_0938(3) Ярышлар Симферополь, Евпатория, Алушта, Партенит, Ялта, Эски Къырым, Феодосия, Джанкой, Угловое кою «Бахчисарай районы», Николаевка ве Гвардейское къасабалары «Симферополь районы», Севастополь, Краснодар виляети ве Москвадан  150-ден зияде спортчы топлады. Къырым Джумхуриети спорт назир муавини Виталий Романов ярыш ачылувы мерасиминде иштиракчилерни «Къырым баари»нинъ учюнджи  йылденюминен хайырлады ве оларгъа мувафакъиетлер тиледи. DSC_0599(6) Тедбирде Къырым Джумхуриетининъ шеэр Шурасы депутаты, «Къырым Джумхуриети Киокушин Каратэ бирлиги» федерациясынынъ мухтерем президенти Валерий Аксенов, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары Сергей Тарасов ве Наталья Лантух, Умумрусие джемаат тешкиляты «Русие Киокушин каратэ бирлиги»нинъ президенты Александр Крамышев, Русиенинъ Кекусинкан каратэ-до федерациянынъ вице-президенты Александр Попов, Къырым Джумхуриет Ассоциациянынъ президенты Владимир  Цыпулин иштирак эттилер. DSC_0943
Анонс
14.03.2017
Къырым ве Русие гъайрыдан бирлешме Кунюне багъышлангъан бир сыра мерасимлер планлаштырылды.

Къырымда Умумкъырым референдум Куню « Эр заманын халкъ силялы къуветлери» абидесине чечек къоювы ве шеэрнинъ меркез сокъакъларындан «Незакетли инсанлар» абидесине тантаналы юрюшнен къайд этиледжек. 18 март куню Ленин мейданында буюк байрам концерты кечеджек. «Къырым баари» сайтында эр кес тедбирни...
Къырымда Умумкъырым референдум Куню « Эр заманын халкъ силялы къуветлери» абидесине чечек къоювы ве шеэрнинъ меркез сокъакъларындан «Незакетли инсанлар» абидесине тантаналы юрюшнен къайд этиледжек. 18 март куню Ленин мейданында буюк байрам концерты кечеджек. «Къырым баари» сайтында эр кес тедбирни джанлы яйында сейир этер. Бундан да гъайры, Ички сиясет, малюмат ве алякъа назирлиги тешеббюсинен ве Къырым Джумхуриет Медениет назирлиги ярдымынен Ленин мейданында 15-25 мартта «Къырымнынъ девлетчилик тарихи» мевзусында серги кечирмек планлаштырыла. Байрам тедбирлери Къырымнынъ бутюн муниципаль муэссиселеринде кечеджек. 18 мартта Феодосияда Къырым баари йылденюмине багъышлангъан ватанпервер автоайдавы отькериледжек. Ялта ялысында- Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан артист Ю.В.Сумбаевнинъ иджрасында ватангъа севги акъкъында йырлардан тешкиль этильген концерт оладжакъ.
Анонс
14.03.2017
Ярымадада «Къырым баари» музыкалы фестиваль отькериледжек

Ярымадада Къырым Джумхуриети Медениет назирлиги ве Русие Федерациясы Медениет назирлиги ярдымынен, Къырым ве Русие гъайрыдан бирлешкенининъ учюнджи йылденюмине багъышлангъан «Къырым баари» музыкалы фестиваль отькериледжек. Фестиваль тедбирлери Ялта, Симферополь ве Севастополь шеэрлеринде 12 – 17 ма...
Ярымадада Къырым Джумхуриети Медениет назирлиги ве Русие Федерациясы Медениет назирлиги ярдымынен, Къырым ве Русие гъайрыдан бирлешкенининъ учюнджи йылденюмине багъышлангъан «Къырым баари» музыкалы фестиваль отькериледжек. Фестиваль тедбирлери Ялта, Симферополь ве Севастополь шеэрлеринде 12 – 17 март 2017 сенеси олып кечеджеклер. Фестиваль программасында Русие халкъ санатчысы ве эсасчысы Светлана Безродная елбашчылыгъында Русие девлет академик камера «Вивальди-оркестра»сы такъдим этиледжек. Оркестр эки программа азырлады: « Гъурур дуймакъ ичюн бизге чокъ шей бар» (эски заманлардан къалгъан вальс ве маршлар) ве «Севмек ичюн шей чокъ» (ХХ асыр 40-50-нджи сенелернинъ ерли ве ябанджы оюн ве джаз оркестрлернинъ энъ парлакъ чыкъышлары, рус классик йырларынынъ энъ гузель нумюнелери). Айны заманда программада белли кино ве театр актерлары, йырджылары иштирак этеджеклер. Олар арасында: Русиеде нам къазангъан артистлер Наталья Рожкова ве Александр Скляр, кино ве театр актерлары Анатолий Журавлев, Сергей Маховиков, Андрей Рапопорт, халкъара ярыш лауреатлары Валерий Кучеренко, Светлана ве Сергей Полянскийлер. Тешкилятчыларнынъ айткъанларына коре, фестивальнинъ эсас макъсады, Русие Федерациясында яшагъан эр бир ватандашнынъ, эр бир кишининъ такъдири, бутюн мемлекетнинъ такъдиринен, умумий бир тарих елу, умумий тарих ве медениет мейданы олгъаныны даа бир кере хатырлатмакъ эди. Фестиваль концертлери Ялтадаки А.П.Чехов адына театрде, М.Горький адына Къырым академик рус драма театринде ве Севастополь медениет ве санат меркезинде такъдим этиледжек.